“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบรางวัลการประกวดปี 2565

แชร์บน

"ลมหายใจไร้มลทิน" มอบรางวัลการประกวดปี 2565

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประกวดกิจกรรมประจำปี 2565 ซึ่งประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ รวม 4 ประเภท ดังนี้

 1. ประกวดเรียงความหัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
 • ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพสิษฐ์ มีชนะ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศักดา จันทรักษ์ โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นายจีรศักดิ์ สมศรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 1. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง

              2.1  เพลง “คิดดี ทำดี”

 • ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงอมตา มาศมาลัย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 • ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม ลาดปลาเค้าคิดดีทำดี โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร

                2.2  เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวปัญฑารีย์  แววประดิษฐ์ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม Power 4 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 • ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวมุขอันดา ใจยง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม
 1. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

                หัวข้อ “น้ำคือลมหายใจเดียวกัน”

 • ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณภูมิ โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายรัฏฐ์ชยากร เทพสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) จังหวัดปัตตานี
 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) นายภัทรายุทธ  ภาคุณ โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร
 1. ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

               หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” Season 2

 • ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม Fusion Film   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี https://youtu.be/RqLt9w1q-X8
 • ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org dcy.go.th และ facebook.com/LomhaijaiFoundation/